Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Leader Plus Ευρωπαϊκή Ένωση
European Program Leader Plus European Union


2000 - 2016

 
 
Η παρούσα ιστοσελίδα συγχρηματοδοτήθηκε από Εθνικούς Πόρους και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων - Τμήμα Προσανατολισμού (ΕΓΤΠΕ-Π)

The programme is co-financed by
the European Agricultural Guidance and
Guarantee Fund - Guidance Section (EAGGF-G)